Paugerane Sekar Pangkur

Baca Offline:

Tembang macapat cacahe ana 11 (sewelas). Salah sawijing tembang macapat yaiku tembang pangkur. Tembang utawa sekar pangkur handarbeni watak maringi pitutur (nasehat). Pitutur iku bisa ditujukake marang anak, keluarga, lan sapanunggalane. Ana uga sing ngarani pangkur iku kadadean saka tembung mungkur. Kang ateges mungkur utawa mundur saka babagan kadonyan.

Kaya dene tembang macapat, tembang pangkur uga duweni paugeran. Paugerane tembang pangkur yaiku: guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Guru gatra yaiku cacahe gatra ing saben pada (bait). Guru wilangan yaiku cacahing wanda ing saben sagatra. Guru lagu yaiku tibaning swara ing saben pungkasaning gatra.

Setitekno tuladha ing ngisor iki!

Tembang Pangkur G. Gatra G. Lagu G. Wilangan
Se-kar | pang-kur | kang | wi-nar-na 1 a 8
Le-la-bu-han | kang | kang-go | wong | nga-u-rip 2 i 11
A-la | lan | be-cik | pu-ni-ku 3 u 8
Pra-yo-ga | ka-wruh | a-na 4 a 7
A-dat | wa-ton | pu-ni-ku | di-pun | ka-du-lu 5 u 12
Mi-wah | ing | kang | ta-ta | kra-ma 6 a 8
Den | ka-es-thi | si-yang | ra-tri 7 i 8

Tembang pangkur kang katulis ing duwur iki duweni paugeran: guru gatra cacah 7, guru lagu (a, i, u, a, u, a, i), lan guru wilangan (8, 11, 8, 7, 12, 8, 8).

Saiki coba setitekno tembang pangkur pada 1 (Mingkar Mingkuring Angkara) lan pada 2 (Serat Wedhatama) sajroning video youtube ing ngisor iki banjur tulisen paugerane ana ing buku tugasmu dewe-dewe!

Baca Offline: